• Quyết định số 4969/QĐ-BHXH

  Quyết định số 4969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   14 p caodangnghe 15/10/2018 11 0

 • Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008

  Quyết định số 4857/QĐ-BHXH năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương.

   9 p caodangnghe 15/10/2018 11 0

 • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

  Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

   133 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật