• Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Số:162 /SGDĐT-VP

  Tài liệu "Số:162/SGDĐT-VP" hướng dẫn việc đăng ký và chấm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành. Mời các bạn tham khảo!

   10 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch khoa học công nghệ thực hiện từ năm 2018.

   140 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về...

  Mục tiêu Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật là trao đổi, nâng cao nhận thức của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về chính sách, pháp luật đối với người tàn tật/khuyết tật. Lấy ý kiến của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến dự án Luật người tàn tật/khuyết...

   3 p caodangnghe 23/10/2018 36 2

 • Xác định nội dung khảo sát đánh giá

  Mẫu Xác định nội dung khảo sát đánh giá với các nội dung: Mục tiêu chính sách và chất lượng, điều kiện đàm bào chất lượng, công tác quản lý chất lượng đào tạo. Mời các bạn tham khảo.

   6 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa...

  Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục giới thiệu một vài cách lập bảng thống kê, xử lý đơn giản. Mời các bạn tham khảo.

   13 p caodangnghe 23/10/2018 38 0

 • Một số phương pháp luận thống kê

  Một số phương pháp luận thống kê gồm 4 phần. Phần 1 trình bày về việc điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê. Phần 2: Biểu hiện mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong thống kê. Phần 4: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong tài khoản quốc gia.

   105 p caodangnghe 23/10/2018 35 0

 • Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục

  Phương pháp điều tra trong NCKH giáo dục trình bày nội dung về một số điểm cơ bản về phương pháp điều tra, hình thức câu hỏi trong điều tra bằng an-két, kỹ thuật thiết kế phiếu phỏng vấn, một số vấn đề khác cần lưu ý trong phương pháp điều tra, phương pháp trình bày bảng thống kê và xử lý số liệu.

   24 p caodangnghe 23/10/2018 36 0

 • Nhóm các phương pháp khảo sát thực tiễn trong nghiên cứu KHGD

  Các PPNC thường được sử dụng bao gồm: PPNC lí luận, nhóm các PPNC thực tiễn (PP Khảo sát bằng phiếu hỏi, PP tổng kết thực tiễn, PPNC điển hình…), PP dự báo, PP chuyên gia, PP thống kê toán học, PP thực nghiệm sư phạm, PP mô hình hóa (như mô hình hoạt dộng, mô hình nhân cách, mô hình đào tạo, mô hình giáo viên, mô hình quản lí…), PPNC sản phẩm. Trong đó nhóm các PP khảo sát thường xuyên...

   7 p caodangnghe 23/10/2018 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật