• Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số: 493/QĐ-ĐHHL

  Quyết định số: 493/QĐ-ĐHHL V/v công nhận kết quả và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, tập bài giảng, sáng kiến kinh nghiệm và đĩa DVD đã được nghiệm thu trong năm học 2014 – 2015 đưa vào thực hiện tại Trường Đại học Hạ Long; Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường đại học;...

   10 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 1399/QĐ-ĐHTDM

  Quyết định số: 1399/QĐ-ĐHTDM về việc ban hành Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015; căn cứ quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một;...

   14 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số: 368/QĐ-SGDĐT

  Quyết định số: 368/QĐ-SGDĐT về việc công nhận đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ngành giáo dục năm học 2014-2015; căn cứ Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng ngày 14/6/2005;...

   98 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 3209 /QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch khoa học công nghệ thực hiện từ năm 2018.

   140 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT

  Công văn số 5095/BGDĐT-KHCNMT thông báo họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng chung khảo và Lễ Tổng kết, trao Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

   11 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Quy định số: 03/2020-QyĐ/TC-HVNH

  Quy định số:03/2020-QyĐ/TC-HVNH về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng nhằm đảm bảo bài viết của Tác giả được biên tập, phản biện và xuất bản đúng quy định về bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

   7 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Một số phương pháp luận thống kê

  Một số phương pháp luận thống kê gồm 4 phần. Phần 1 trình bày về việc điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê. Phần 2: Biểu hiện mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong thống kê. Phần 4: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong tài khoản quốc gia.

   105 p caodangnghe 23/10/2018 35 0

 • Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định...

  Bài viết Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện tập trung giải quyết vấn đề làm thế nào để xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện và trung tâm tư liệu một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch bổ sung, biên mục và các chiến lược phát triển, chia sẻ nguồn...

   5 p caodangnghe 23/10/2018 33 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên

  hãy tham khảo Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên dưới đây trình bày các kiến thức về trình tự logic của nghiên cứu khoa học, cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, một số kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa sinh học sinh viên.

   6 p caodangnghe 22/10/2018 23 0

 • A Guide to Writing the Dissertation Literature Review

  Writing a faulty literature review is one of many ways to derail a dissertation. This article summarizes some pivotal information on how to write a high-quali ty dissertation literature review. It begins with a discussion of the purposes of a review, presents taxonomy of literature reviews, and then discusses the steps in conducting a quantitative or qualitative literature review. The article concludes with a discussion of common mistakes and a framework for the self-evaluation of a...

   13 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật