• Thuyết minh đề tài: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá các...

  Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường Trung cấp nghề tại thành phố HCM xác định tính khả thi của đề tài thong qua việc khảo sát. Nghiên cứu, hội thảo và phân tích lấy ý kiến chuyên gia của lĩnh vực gáio dục nghề nghiệp và của các doanh nghiệp. Tiến hành đánh giá thực nghiệm ở một số cơ sở đào tạo trình độ...

   12 p caodangnghe 05/09/2018 20 0

 • Quy định công tác nghiên cứu khoa học của trường ĐH TDTT...

  Quy định công tác nghiên cứu khoa học của trường ĐH TDTT Bắc Ninh gồm 3 phần trình bày các kiến thức về quy định công tác nghiên cứu khoa học của cán bô – giảng viên trường ĐH TDTT Bắc Ninh, quy định công tác nghiên cứu khoa học của học viên cao học, quy định công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

   12 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

 • Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp...

  Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trình bày các kiến thức về tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, nội dung khoa học và công nghệ của đề tài, mục tiêu của đề tài, tính cấp thiết của đề tài, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện.

   4 p caodangnghe 05/09/2018 23 0

 • Biểu Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa...

  Mời các bạn tham khảo Biểu Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trình bày nội dung về thông tin chung của đề tài, nội dung khoa học công nghệ của đề tài, kết quả của đề tài, các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện đề tài.

   9 p caodangnghe 05/09/2018 18 0

 • Biểu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển...

  Biểu Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trình bày nội dung về thông tin đề tài, mục tiêu - nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện đề tài, sản phẩm khoa học - công nghệ của đề tài. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   31 p caodangnghe 05/09/2018 21 0

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn...

  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học với 8 chương trình bày về đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khóa học, tiếp cận và sáng tạo khoa học, nội dung nghiên cứu khoa học, logic tiến trình nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, đề cương nghiên cứu khoa học.

   95 p caodangnghe 18/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật