Triết lí giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế - PGS.TS. Đặng Thành Hưng

Triết lí giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế của PGS.TS. Đặng Thành Hưng trình bày về các nội dung như: Cơ hội và thách thức mới, triết lí phải đổi mới phù hợp, quan điểm chung về triết học và triết lí giáo dục ngày nay, triết lí giáo dục chung với tầm nhìn 2020 ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.