Nhóm các phương pháp khảo sát thực tiễn trong nghiên cứu KHGD

Các PPNC thường được sử dụng bao gồm: PPNC lí luận, nhóm các PPNC thực tiễn (PP Khảo sát bằng phiếu hỏi, PP tổng kết thực tiễn, PPNC điển hình…), PP dự báo, PP chuyên gia, PP thống kê toán học, PP thực nghiệm sư phạm, PP mô hình hóa (như mô hình hoạt dộng, mô hình nhân cách, mô hình đào tạo, mô hình giáo viên, mô hình quản lí…), PPNC sản phẩm. Trong đó nhóm các PP khảo sát thường xuyên được sử dụng. Tham khảo Nhóm các phương pháp khảo sát thực tiễn trong nghiên cứu KHGD dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.