Nghiên cứu khảo sát

Mục đích của Nghiên cứu khảo sát là tìm hiểu các thành viên trong tập hợp đối tượng nghiên cứu bị ảnh hưởng như thế nào (thể hiện thông qua các biến số phụ thuộc như: Thành quả hứng thú với một môn học, thời gian tập trung, động lực, nhận thức và thái độ của CBCNV, giáo viên và học sinh đối với trường học, đánh giá các tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của nhà trường,… theo các biến số độc lập về nhân khẩu học như: Tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, địa vị xã hội, đơn vị công tác, địa bàn và tình trạng cư trú, hoàn cảnh kinh tế và quy mô hộ gia đình, quan điểm chính trị, thái độ xã hội.