Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu

Một số vấn đề về kiểm tra tính đại diện của mẫu dưới đây sẽ trình bầy một số suy nghĩ về kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây dựng mẫu. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.