Một số vấn đề lý luận về quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề trong các cơ sở có đào tạo nghề

Một số vấn đề lý luận về quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề trong các cơ sở có đào tạo nghề trình bày nội dung về lịch sử nghiên cứu vấn đề, những vấn đề về lý luận, những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động đào tạo nghề, các hình thức đào tạo nghề, hệ thống tổ chức đào tạo nghề, các đặc trưng của quản lý đào tạo nghề tại các cơ sở có đào tạo nghề,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.