Một số phương pháp luận thống kê

Một số phương pháp luận thống kê gồm 4 phần. Phần 1 trình bày về việc điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê. Phần 2: Biểu hiện mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong thống kê. Phần 4: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong tài khoản quốc gia.