Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trình bày các kiến thức về tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, nội dung khoa học và công nghệ của đề tài, mục tiêu của đề tài, tính cấp thiết của đề tài, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện.