Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp cử nhân Y tế công cộng

Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp tốt nghiệp cử nhân Y tế công cộng dưới đây gồm 6 phần. Nội dung trình bày về cách viết tổng quan tài liệu, hướng dẫn viết đề cương dự án, xây dựng đề cương nghiên cứu, đánh giá chương trình y tế quốc gia - chương trình nâng cao sức khỏe, phát triển thử nghiệm sản phẩm truyền thông, hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp.