Hướng dẫn về đề cương nghiên cứu luận văn Thạc sĩ - ĐH Đà Nẵng

Luận văn thạc sĩ là một nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề và/hay trả lời câu hỏi nghiên cứu mà học viên quan tâm dựa trên nền tảng các kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo tương ứng. Đề cương nghiên cứu là một bản mô tả chi tiết về những gì học viên muốn lý giải hoặc đề xuất; tính hợp lý và tính khả thi của dự án nghiên cứu; các nội dung và phương pháp nghiên cứu mà học viên sẽ triển khai; cách thức học viên sử dụng để giải thích và vận dụng các kết quả nghiên cứu; và kế hoạch tiến độ thực hiện nghiên cứu.