Hướng dẫn cách viết báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của sinh viên

Hướng dẫn cách viết báo cáo khoa học kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của sinh viên trình bày hình thức của báo cáo, hướng dẫn các yêu cầu chủ yếu đối với các phần trình bầy nội dung của báo cáo.