Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước trình bày về soạn thảo văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường, hoạt động lập quy, kỹ thuật lập quy, bố cục nội dung văn bản lập quy,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.