Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 1 - TT Thông tin tư liệu KH và CN Quốc gia

Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 1 trình bày nội dung về xu hướng phát triển kinh tế tri thức, tri thức phát triển trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa và nền kinh tế dựa trên tri thức, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ,... Mời các bạn đón đọc.