Đề cương Quản lý hành chính Nhà nước - SVTH: Đỗ văn Đường

Đề cương Quản lý hành chính Nhà nước giúp người tham khảo ôn tập các kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, luật cán bộ công chức, quan niệm của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, luật giáo dục.