Đề cương luận án Tiến sĩ: Bảo đảm chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ - Ngô Phan Anh Tuấn

Mục đích của Đề cương luận án Tiến sĩ: Bảo đảm chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ là xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp bảo đảm chất lượng đào tạo của TTDN công lập, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề của TTDN công lập, đáp ứng yêu cầu lao động nông thôn vùng Đông Nam Bộ.