Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Chuyên đề: Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Nguyễn Ngọc Hiếu giới thiệu đến người tham khảo phân cấp quản lý đô thị Việt Nam, chính sách phát triển và quản lý đô thị, khái niệm đô thị hóa, đô thị hóa trong khu vực và trên thế giới, tốc độ tăng trưởng đô thị hóa Việt Nam.