Chương trình đào tạo CVC - CVCC - Chuyên đề: Tài phán hành chính - Biên soạn: TS. Nguyễn Thị Phượng

Nội dung Chuyên đề: Tài phán hành chính trình bày nội dung về TTHC và luật TTHC Việt Nam, thẩm quyền xét xử tòa án hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia TTHC, thủ tục xét xử vụ án hành chính, biện pháp nâng cao hội đồng tài phán hành chính.