Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật

Mục tiêu Các yêu cầu đối với hoạt động điều tra xã hội học về dự án luật người tàn tật/khuyết tật là trao đổi, nâng cao nhận thức của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về chính sách, pháp luật đối với người tàn tật/khuyết tật. Lấy ý kiến của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan về các vấn đề liên quan đến dự án Luật người tàn tật/khuyết tật. Thu thập các kiến nghị, đề xuất của người tàn tật/khuyết tật và các bên liên quan nhằm hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật người tàn tật/khuyết tật.