Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu - PGs. Phạm Văn Kim

Bài giảng Viết đề cương nghiên cứu trình bày về ý tưởng để chọn đề tài nghiên cứu, cách xây dựng đề cương nghiên cứu, các loại đề cương nghiên cứu, đề cương nghiên cứu tổng quát, đề cương chi tiết. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.