Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - ThS. Ngụ Phan Anh Tuấn

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính trình bày về cấu trúc tổng quát một đề tài KHGD, phần mở đầu cho một đề tài KHGD, phân biệt khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong đề tài KHGD, điều cần lưu ý khi đặt tên đề tài KHGD, giả thuyết nghiên cứu trong đề tài KHGD, các phán đoán thông dụng khi viết giả thuyết nghiên cứu, cấu trúc kết quả nghiên cứu, điểm gắn kết giữa cái bản - cái nguyên cái dụng trong một đề tài KHGD.