Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện - Đỗ Anh Thư

Bài viết Áp dụng phương pháp điều tra thống kê trong việc xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện tập trung giải quyết vấn đề làm thế nào để xác định nhu cầu dùng tin của bạn đọc tại các thư viện và trung tâm tư liệu một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch bổ sung, biên mục và các chiến lược phát triển, chia sẻ nguồn tài nguyên của các thư viện và trung tâm thông tin tư liệu.